PROCEDURY I OBYCZAJE WYDAWNICZE


Artykuły  zostają przyjęte do druku po spełnieniu następujących warunków: 
  1. Uwzględnienie wymagań edytorskich szczegółowo rozpisanych w Informacjach dla autorów;
  2. Uzyskanie dwóch pozytywnych  recenzji wydawniczych oraz pozytywnych opinii większości Członków Komitetu Redakcyjnego. W sytuacjach niejednoznacznych Redaktor Naczelny powołuje w charakterze dodatkowego recenzenta Członka Komitetu Naukowego, którego specjalizacja naukowa jest tożsama lub zbliżona do treści ocenianego artykułu.
  3. Uwzględnienie sugestii Recenzentów oraz Członków Komitetu Redakcyjnego.

Teksty nie zostaną opublikowane na łamach „Nowej Logopedii”, jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zjawiska:    
  1. Plagiatu, czyli przywłaszczania sobie cudzego utworu lub jego fragmentu, bez względu na jego wielkość, poprzez całkowite pominięcie informacji o źródle bądź podanie jej w formie niepozwalającej odbiorcy zidentyfikować zapożyczonych elementów utworu. 
  2. Autoplagiatu, czyli niezaznaczania zapożyczeń lub cytatów z własnych, wcześniej opublikowanych prac. 
  3. „Ghostwriting”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.  
  4. „Guest authorship”. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja ma prawo wnosić o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów zgodnie z zasadą „financial disclosure”.   

Redakcja, w imię troski o najwyższej próby obyczaje naukowe a także społecznej odpowiedzialności, ma prawo dokumentować i przekazywać odpowiednim instytucjom wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.