INFORMACJE DLA AUTORÓW      


Artykuły należy przesłać do końca każdego roku kalendarzowego na jeden z podanych niżej adresów.
 1. martytula@gmail.com, siudaka@gmail.com lub
 2. dr Marzena Błasiak-Tytuła, dr Anna Siudak
„Nowa Logopedia”
Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków    

Korespondencja powinna zawierać:
 • dane adresowe (miejsce pracy, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres mailowy),
 • profesjonalne streszczenie w języku polskim i angielskim,        
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.    

Teksty wysłane drogą tradycyjną powinny mieć załączoną płytę CD.


Uprzejmie prosimy wszystkich Autorów o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowywaniu maszynopisu:  
 1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 14 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 25 tys. znaków ze spacjami).
 2. Proszę o użycie czcionki Times New Roman.
 3. W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism oraz cytaty.
 4. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły książek i części prac, np. rozdziałów, oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.
 5. Podkreślenia tekstowe oznaczamy drukiem rozstrzelonym (opcja Worda)
 6. Znaczenie wyrazów omawianych podajemy w łapkach  ' ' .
 7. Proszę o stosowanie w tekście przypisów harwardzkich, pisanych w nawiasach okrągłych. Dół strony pozostawiamy na uzupełnienia, dopowiedzenia. Poniżej podajemy przykładowy zapis bibliografii.

Bibliografia
 • Michalik M., 2011, Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach, Kraków. 
 • Michalik M., 2012, Budowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. St. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, s. 299-307. 
 • Michalik M., 2012, Dyzartria i anartria w kontekście wieloaspektowej diagnozy różnicowej, „Nowa Logopedia”, t. 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków, s. 383-406. 
 • Michalik M., 2012, Skutki opóźnienia rozwoju mowy lub jej niewykształcenia w mózgowym porażeniu dziecięcym (ujęcie pozajęzykowe i fenomenologiczno-egzystencjalne), „Forum Logopedyczne”, nr 20, s. 30-37.  
     

Teksty nieuwzględniające podanych zasad nie zostaną przyjęte do druku